Våra vanligaste frågor & svar

På denna sida ges svar på de vanligaste frågorna som ställs av våra kunder. Hittar ni inte det ni söker är ni välkomna att kontakta oss på kundservice@solaradvantage.se

Solceller & solpaneler

Hur fungerar solpaneler?

Solpaneler består av solceller monterade på takplattor. När solen träffar solcellerna skapas elektrisk spänning och likström genereras. Denna likström omvandlas sedan till växelström av en växelriktare. Växelströmmen skickas till elcentralen i huset och kan användas genom eluttagen. Om du har ett batteri laddar växelriktaren det under soliga dagar och använder det under natten, så att du kan använda din egenproducerade, miljövänliga solel även när solen inte skiner. Överskottsel skickas automatiskt ut på elnätet via elmätaren och du kan få betalt för den genom ett mikroproduktionsavtal. Genom att installera en smartmätare kan du övervaka din elförsäljning och elförbrukning i en mobilapp. Dessutom är växelriktaren ansluten till internet, vilket gör att du kan följa din elproduktion i samma app och se hur mycket el du köper och säljer. 

Hur fungerar solceller?

Solceller omvandlar solens strålar till elektrisk energi genom att generera likström. När solen lyser på solcellen blir ovansidan negativt laddad och undersidan blir positivt laddad. För att använda elen konverteras den till växelström med hjälp av en växelriktare. En solpanel, som är 1,0 x 1,65 meter stor, består av 60 solcellsmoduler. Genomsnittligt sett kan en anläggning med cirka 25 paneler (en yta på ungefär 43 m2) producera omkring 6 200 kWh per år. Detta värde kan dock variera beroende på faktorer som antal soltimmar, takets läge och lutning.

Vad kostar solceller?

Här är tre exempel på vanliga solcellsanläggningar med deras storlek, ungefärligt pris före avdrag:

Mindre villa: 5 kW (ca 25 m2) för 110 000 kr.

Vanlig villa: 10 kW (ca 50 m2) för 180 000 kr.

Stor villa: 15 kW (ca 75 m2) för 250 000 kr.

Priset på solcellsanläggningen påverkas mest av anläggningens storlek, vilket uttrycks som pris per kW. Större anläggningar blir vanligtvis mer kostnadseffektiva med lägre pris per kW eftersom det finns fasta startkostnader som byggställning och transporter. Priserna kan även variera beroende på takets beskaffenhet och val av produkter.

Får jag installera solceller själv?

Nej, du får inte installera solceller helt själv. Nätanslutna solceller måste installeras av en behörig elektriker inom ramen för ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. En privatperson kan enbart utföra arbete som inte innebär elektricitet, till exempel montering av fästen på taket.

Installationen av solcellsanläggningar kräver att man tar hänsyn till många viktiga säkerhetsaspekter. För att kontrollera om ett elföretag är behörigt att installera solceller måste de vara registrerade i Elsäkerhetsverkets företagsregister under verksamhetstypen "Elproduktionsanläggningar".

Behövs bygglov för solceller på tak?

Vissa byggnader inom detaljplanerade områden kan kräva bygglov för installation av solceller på taket. Bygglovet är nödvändigt om solcellspanelerna förändrar byggnadens färg, om de placeras i fasaden eller om de väsentligt påverkar byggnadens yttre utseende. Som fastighetsägare är det ditt ansvar att se till att bygglovet är beviljat innan installationen påbörjas. Vi kommer självklart att bistå och hjälpa till i processen och vara i kontakt med de berörda parterna.

Det finns dock undantag från bygglovsplikten för solcellsanläggningar på tak, även om de påverkar byggnadens yttre utseende. Följande kriterier måste uppfyllas:

1. Panelerna ska monteras utanpå byggnadens fasadbeklädnad eller takbeläggning.

2. De ska anpassas till byggnadens form.

3. De får inte monteras på eller i närheten av byggnader eller områden som är särskilt värdefulla.

4. De får inte placeras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

5. Solenergianläggningen får inte kräva bygglov enligt den gällande detaljplanen för området.

Även om bygglov inte alltid krävs för solenergianläggningar kan en anmälan vara nödvändig. En anmälan måste göras om anläggningen påverkar byggnadens bärande struktur eller brandskyddet.

Vad behöver jag tänka på inför installation av solceller på taket?

1. Hitta lämpligt tak för solceller: Ta hänsyn till takets lutning och riktning. Undvik skuggning för optimal produktion.

2. Välj rätt storlek på solcellsanläggningen: Ta reda på din nuvarande elförbrukning och beakta priset per kilowatt (kW). Kontrollera även säkringens kapacitet.

3. Räkna på lönsamheten: Maximera egenanvändning av solel för att minska inköp från elnätet. Om du inte använder all den genererade elen direkt, matas överskottet in i elnätet (om du inte har ett batteri). Du kan få ersättning för detta överskott från elbolaget (momsfritt), en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh), elcertifikat (för närvarande cirka 7 öre per kWh) och även nätnytta från ditt elnätsbolag.

4. Beställ installation av solceller: Jämför offerter från olika installatörer och beakta deras certifiering. Om taket behöver bytas inom 30 år, överväg att investera i soltak istället. Följ reglerna för anmälan, behöriga installatörer, registrering och eventuellt bygglov.

Är solceller miljövänliga?

Tillverkningen av solceller har den största miljöpåverkan, främst genom energiförbrukningen under tillverkningsprocessen. Trots detta är den totala energimängden som används relativt liten jämfört med den el som solpanelerna genererar under sin livslängd. I norra Europa tar det nu lite över ett år att producera lika mycket energi som krävdes för tillverkningen av en solpanel. Solpaneler förväntas ha en livslängd på över 25 år.

Solcellsbatterier & laddstolpar

Hur fungerar ett solcellsbatteri?

Ett solcellsbatteri ger dig möjligheten att lagra elen som genereras under dagen och använda den på natten. Detta i sin tur ökar din solenergianvändning och minskar dina elkostnader.

Batteriet ansluts antingen direkt till solcellssystemet i en DC-kopplad lösning eller efter växelriktaren i en AC-kopplad lösning. Batteriet mäter den mängd el som du matar tillbaka till elnätet och lagrar den för senare användning. Normalt sett laddas batteriet under dagen och när solens intensitet minskar används den lagrade elen för att försörja hemmet med ström.

Du förblir ansluten till elnätet, vilket innebär att om det inte finns tillräckligt med el från dina solpaneler eller ditt batteri kan du enkelt köpa ström från nätet. På så sätt kan du maximera din egen användning av solenergi samtidigt som du kan vara trygg med att du alltid har tillgång till den el du behöver.

Vad kostar ett solcellsbatteri?

Kostnaden för ett solcellsbatteri varierar beroende på storleken och tillverkaren av det. 

Vad är en laddstolpe?

En laddstolpe är en anordning som används för att ladda elbilar och laddhybrider. Vanligtvis består den av en laddbox monterad på en fristående stolpe utomhus. Laddstolpar används främst i situationer där det inte finns lämpliga väggar att montera en elbilsladdare på, till exempel i garage eller carport.

Vad är priset på att installera en laddstolpe hemma?

Priset för en laddstolpe att installera hemma beror främst på vilken modell du väljer och omfattningen av markarbetet som krävs vid installationen.

Vid installationen av en laddstolpe påverkar främst tre faktorer priset:

  • Laddboxen: Kostnaden för en laddbox varierar beroende på dess funktionalitet och modell, vanligtvis mellan 7 000 och 25 000 kronor.
  • Stolpen: Själva stolpen där laddboxen monteras brukar kosta cirka 2 000 till 5 000 kronor.
  • Markarbetet: Kostnaden för att gräva och anlägga fundament för laddstolpen samt dra kablar till elcentralen kan variera beroende på platsens förutsättningar.

Kom ihåg att de angivna priserna är innan skatteavdraget på 50%, som privatpersoner har rätt att dra av.

Finansiering & ekonomi

Ska jag köpa solceller nu eller vänta?

Ja, det är definitivt lönsamt att köpa solceller i dagsläget på grund av de sjunkande priserna. Priserna för solpaneler har minskat markant mellan 2008 och 2012 med hela 80%. Detta berodde bland annat på att Kina och Tyskland effektiviserade sin solcellstillverkning, vilket gjorde massproduktion möjlig.

Ytterligare en faktor som påverkat prisläget var att importtullarna för kinesiska budgetpaneler togs bort år 2018, vilket hade en positiv effekt på prisbilden.

Förbättringarna inom den underliggande teknologin har också varit betydande de senaste 10 åren. Det innebär att mer el kan produceras från en mindre takyta, vilket ökar solcellernas effektivitet och därmed lönsamheten i att investera i dem.

Vilka bidrag är tillgängliga för solcellsanläggningar?

Från och med den 1 januari 2021 infördes ett nytt bidrag för solceller - "grönt avdrag". Det gröna avdraget innebär att det ges ett skatteavdrag på 20 % (tidigare 15 %) av både material- och arbetskostnader för solcellsanläggningar. Det maximala bidraget per person och år är 50 000 kronor enligt det nya investeringsstödet för solceller.

För att tillämpa det gröna skatteavdraget på en totalentreprenad används en schablon för att beräkna material- och arbetskostnader. Enligt schablonen anses 97 procent av totalkostnaden vara material- och arbetskostnader. Därför blir det gröna skatteavdraget 19,4 procent av totalkostnaden för solcellerna (0,2 * 0,97 = 0,194).

Observera att det gröna avdraget för solceller höjdes från 15 procent till 20 procent den 1 januari 2023.

Vilket elbolag betalar bäst för solelen 2023?

För hushåll som säljer el från solceller under 2023 finns några framstående elavtal att överväga:

  • Tibber erbjuder det bästa elavtalet för villor med solceller och timprisavtal.
  • Mölndal Energi erbjuder det bästa elavtalet för villor med solceller och månadsprisavtal.
  • Telge Energi erbjuder det bästa elavtalet med högsta ersättningen för såld solel.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies